New Santa Cruz

Santa Cruz Salba Steve Alba Pool Shark Skateboard Deck Rare

Santa Cruz Salba Steve Alba Pool Shark Skateboard Deck Rare
Santa Cruz Salba Steve Alba Pool Shark Skateboard Deck Rare
Santa Cruz Salba Steve Alba Pool Shark Skateboard Deck Rare
Santa Cruz Salba Steve Alba Pool Shark Skateboard Deck Rare
Santa Cruz Salba Steve Alba Pool Shark Skateboard Deck Rare
Santa Cruz Salba Steve Alba Pool Shark Skateboard Deck Rare
Santa Cruz Salba Steve Alba Pool Shark Skateboard Deck Rare

Santa Cruz Salba Steve Alba Pool Shark Skateboard Deck Rare

A tear in shrink wrap on the edge.


Santa Cruz Salba Steve Alba Pool Shark Skateboard Deck Rare