New Santa Cruz

Santa Cruz X Pokemon Blind Bag Skateboard Deck Sealed Unopened Rare

Santa Cruz X Pokemon Blind Bag Skateboard Deck Sealed Unopened Rare
Santa Cruz X Pokemon Blind Bag Skateboard Deck Sealed Unopened Rare
Santa Cruz X Pokemon Blind Bag Skateboard Deck Sealed Unopened Rare
Santa Cruz X Pokemon Blind Bag Skateboard Deck Sealed Unopened Rare
Santa Cruz X Pokemon Blind Bag Skateboard Deck Sealed Unopened Rare
Santa Cruz X Pokemon Blind Bag Skateboard Deck Sealed Unopened Rare
Santa Cruz X Pokemon Blind Bag Skateboard Deck Sealed Unopened Rare
Santa Cruz X Pokemon Blind Bag Skateboard Deck Sealed Unopened Rare
Santa Cruz X Pokemon Blind Bag Skateboard Deck Sealed Unopened Rare

Santa Cruz X Pokemon Blind Bag Skateboard Deck Sealed Unopened Rare

SANTA CRUZ X POKEMON "BLIND BAG" SKATEBOARD DECK. SIZE 8 X 31.6.

A line blemish on the bag decal.


Santa Cruz X Pokemon Blind Bag Skateboard Deck Sealed Unopened Rare